Commit 02752635 authored by Bas's avatar Bas Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 100.0% (124 of 124 strings)

Translation: Nebulo/Changelogs
Translate-URL: https://weblate.frostnerd.com/projects/nebulo/changelogs/nl/
parent 5ec7be24
......@@ -121,4 +121,6 @@
<string name="changelog_build_54_2">Als u nu een server snelkoppeling maakt, kunt u er een uit de lijst selecteren</string>
<string name="changelog_build_54_3">Een fout opgelost waarbij de export teller niet werd gereset nadat de aanvragen waren gewist</string>
<string name="changelog_build_55_4">Het DNS-verzoek logboek laadt de aanvragen nu in blokken in plaats van allemaal tegelijk</string>
<string name="changelog_build_58_1">De primaire URL kan leeg worden gelaten bij het toevoegen van een server</string>
<string name="changelog_build_58_2">Er wordt nu een melding weergegeven wanneer Nebulo de toestemming voor de VPN verliest</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment