Commit fac5ff24 authored by Kemal Oktay Aktoğan's avatar Kemal Oktay Aktoğan Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Turkish)

Currently translated at 76.2% (64 of 84 strings)

Translation: Nebulo/Dialog strings
Translate-URL: https://weblate.frostnerd.com/projects/nebulo/dialog-strings/tr/
parent 2e0179ce
......@@ -43,9 +43,9 @@
<string name="dialog_error_text">Uygulama çöktü gibi görünüyor. Hata günlüğünü geliştiriciye göndermek ister misiniz\?</string>
<string name="dialog_batteryoptimization_title">Pil iyileştirmesi</string>
<string name="dialog_batteryoptimization_message">Bazı cihazlarda, pil iyileştirmeleri devre dışı bırakılmadığı sürece, uygulamanın önyükleme işlemini tamamladığı bildirilmez.
\nUygulama şu anda pil iyileştirmesinden beyaz listeye alınmadı, bunu yapmak ister misiniz\?
\n
<string name="dialog_batteryoptimization_message">Bazı cihazlarda, pil iyileştirmeleri devre dışı bırakılmadığı sürece, cihazın önyükleme işlemini tamamladığı bildirilmez.
\nUygulama şu anda pil iyileştirmesinden beyaz listeye alınmadı, bunu yapmak ister misiniz\?
\n
\nDevre dışı bırakmadan önce, iyileştirme etkinken çalışıp çalışmadığını denemelisiniz.</string>
<string name="dialog_batteryoptimization_whitelist">Devre dışı</string>
<string name="dialog_batteryoptimization_ignore">Yoksay</string>
......@@ -103,4 +103,16 @@
\nBu uygulamanın bir Telegram grubu olduğunu biliyor muydunuz\? Düzenli güncellemeler içerir ve tartışmalar ve sorular için mükemmel bir yerdir.
\n120 kişiden büyük bir topluluğuz, bunun bir parçası olmak ister misiniz\?</string>
<string name="dialog_join_group_positive">Evet!</string>
</resources>
<string name="dialog_speedresult_title">Hız testi sonuçları</string>
<string name="dialog_speedresult_message">%1d sunucu test edildi
\n  %2d DoT sunucularına erişilebiliyor, %3d erişilemiyor
\n  %4d DoH sunucularına erişilebiliyor, %5d erişilemiyor
\n  Ortalama tepki süresi: %6d ms.
\n
\n  En hızlı sunucu: %7s
\n  En yavaş sunucu: %8s</string>
<string name="dialog_speedtest_useserver_title">Sunucu seç</string>
<string name="dialog_speedtest_useserver_message">%1s sunucusunu kullanmak istiyor musunuz\? Bu %4d ms bir tepki süresi ile %3d dışında %2d sırada yer aldı.</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment