Commit cabc6bbe authored by Bas's avatar Bas Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 100.0% (94 of 94 strings)

Translation: Nebulo/Changelogs
Translate-URL: https://weblate.frostnerd.com/projects/nebulo/changelogs/nl/
parent 1d651535
......@@ -46,27 +46,27 @@
<string name="changelog_build_33_2">De melding die wordt weergegeven wanneer de app crasht wanneer automatische crash rapportage is uitgeschakeld, heeft nu een knop om de logbestanden te verzenden</string>
<string name="changelog_build_33_3">Een aantal iconen vervangen</string>
<string name="changelog_build_33_4">Enkele crashes opgelost</string>
<string name="changelog_build_33_5">Een weergave toegevoegd om dns-server snelheden te testen</string>
<string name="changelog_build_33_5">Een weergave toegevoegd om DNS-server snelheden te testen</string>
<string name="changelog_build_33_6">U kunt nu aangepaste IP-adressen voor hosts opgeven. Hosts kunnen worden geïmporteerd uit URL\'s en handmatig worden toegevoegd.</string>
<string name="changelog_build_33_7">Enkele aanpassingen in het ontwerp</string>
<string name="changelog_build_34_1">Crash gerelateerd aan de database gerepareerd</string>
<string name="changelog_build_35_1">Enkele crashes verholpen gerelateerd aan het importeren van DNS regels</string>
<string name="changelog_build_35_2">Het afbreken van de import van de dns regel bevriest nu de UI niet meer</string>
<string name="changelog_build_35_2">Het afbreken van de import van de DNS regel bevriest nu de UI niet meer</string>
<string name="changelog_build_35_3">Kleine prestatieverbeteringen voor dns-over-https</string>
<string name="changelog_build_35_4">De host bronnen van de dns-regels laten nu zien hoeveel regels er van hen zijn geïmporteerd</string>
<string name="changelog_build_36_1">U kunt de dns-regels nu exporteren</string>
<string name="changelog_build_35_4">De host bronnen van de DNS-regels laten nu zien hoeveel regels er van hen zijn geïmporteerd</string>
<string name="changelog_build_36_1">U kunt de DNS-regels nu exporteren</string>
<string name="changelog_build_36_2">Dns-regels kunnen nu uit bestanden worden geïmporteerd</string>
<string name="changelog_build_36_3">Probleem opgelost waarbij dns-regels uit zeer kleine bronnen niet werden geïmporteerd</string>
<string name="changelog_build_36_3">Probleem opgelost waarbij DNS-regels uit zeer kleine bronnen niet werden geïmporteerd</string>
<string name="changelog_build_36_4">De regel import kan nu niet-standaard letters (zoals umlauts) herkennen</string>
<string name="changelog_build_36_5">De dns-regels staan nu in het paginamenu</string>
<string name="changelog_build_36_5">De DNS-regels staan nu in het paginamenu</string>
<string name="changelog_build_36_6">Een crash opgelost die zich op sommige apparaten voordeed</string>
<string name="changelog_build_37_1">Enkele crashes verholpen</string>
<string name="changelog_build_37_2">Enkele verbeteringen in het ontwerp</string>
<string name="changelog_build_37_3">Het importeren van de dns-regels gaat nu sneller</string>
<string name="changelog_build_37_4">Geïmporteerde dns-regels nemen nu minder ruimte in beslag op het apparaat</string>
<string name="changelog_build_38_1">Dit is een prestatiegerichte update die dns-query\'s sneller moet uitvoeren, minder geheugen moet gebruiken en minder batterijverbruik vereist.</string>
<string name="changelog_build_37_3">Het importeren van de DNS-regels gaat nu sneller</string>
<string name="changelog_build_37_4">Geïmporteerde DNS-regels nemen nu minder ruimte in beslag op het apparaat</string>
<string name="changelog_build_38_1">Dit is een prestatiegerichte update die DNS-query\'s sneller moet uitvoeren, minder geheugen moet gebruiken en minder batterijverbruik vereist.</string>
<string name="changelog_build_38_2">Een crash op sommige apparaten verholpen met betrekking tot de interne database</string>
<string name="changelog_build_39_1">Crash verholpen die van invloed was op de meeste dns-servers</string>
<string name="changelog_build_39_1">Crash verholpen die van invloed was op de meeste DNS-servers</string>
<string name="changelog_build_40_1">Prestatie en geheugenverbeteringen</string>
<string name="changelog_build_40_2">Alle servers in het dialoogvenster voor serverselectie kunnen nu worden verwijderd door er lang op te drukken</string>
<string name="changelog_build_40_3">Google Play kan nu worden gedeselecteerd in de lijst met uitgesloten apps</string>
......@@ -79,16 +79,18 @@
<string name="changelog_build_41_4">Door de gebruiker gedefinieerde servers kunnen nu worden bewerkt</string>
<string name="changelog_build_41_5">De serverlijst toont nu alleen de servers die het huidige netwerk ondersteunt (IPv4 of IPv6)</string>
<string name="changelog_build_41_6">Host bronnen kunnen nu worden bewerkt door erop te klikken</string>
<string name="changelog_build_41_7">De dns-regels openen nu niet meer in een apart venster</string>
<string name="changelog_build_41_7">De DNS-regels openen nu niet meer in een apart venster</string>
<string name="changelog_build_41_8">Enkele crashes opgelost</string>
<string name="changelog_build_43_1">De serverinformatie in het zijbalk menu toont nu de huidige latentie</string>
<string name="changelog_build_43_2">De snelheidstest toont nu alleen servers die het huidige netwerk ondersteunen</string>
<string name="changelog_build_43_3">Probleem opgelost waarbij dnsmasq host bronnen niet geïmporteerd werden</string>
<string name="changelog_build_43_4">De dns-regels weergave toont nu het totale aantal regels</string>
<string name="changelog_build_43_4">De DNS-regels weergave toont nu het totale aantal regels</string>
<string name="changelog_build_43_5">Er wordt nu een dialoogvenster weergegeven wanneer het systeem de app afsluit, met informatie over mogelijke oplossingen</string>
<string name="changelog_build_43_6">Een paar kleine foutjes opgelost</string>
<string name="changelog_build_44_1">De app zou nu in staat moeten zijn zichzelf te herstellen wanneer het scherm enige tijd uitgeschakeld is geweest</string>
<string name="changelog_build_44_2">DNS-regels kunnen nu worden geconfigureerd om periodiek te worden bijgewerkt</string>
<string name="changelog_build_44_3">Host bronnen worden nu alleen gedownload/verwerkt wanneer hun inhoud is gewijzigd</string>
<string name="changelog_build_44_4">De dns-regels ondersteunen nu wildcards</string>
<string name="changelog_build_44_4">De DNS-regels ondersteunen nu wildcards</string>
<string name="changelog_build_45_1">Splits de instellingen in meerdere lay-outs om de leesbaarheid te vergroten</string>
<string name="changelog_build_45_2">Het DNS aanvraag log is herzien</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment