Commit a1f06041 authored by Bas's avatar Bas Committed by Weblate
Browse files

Translated using Weblate (Dutch)

Currently translated at 100.0% (95 of 95 strings)

Translation: Nebulo/Dialog strings
Translate-URL: https://weblate.frostnerd.com/projects/nebulo/dialog-strings/nl/
parent fc79b526
......@@ -30,11 +30,11 @@
<string name="dialog_serverimport_servertype_dot">Type: Dns-over-TLS (DoT)</string>
<string name="dialog_serverimport_text">Selecteer de servers die u wilt importeren.
\n 
\nAls u serverconfiguraties markeert die al zijn toegevoegd, worden deze gedupliceerd.</string>
\nAls u servers selecteert die al zijn toegevoegd, worden deze gedupliceerd.</string>
<string name="dialog_serverimportfailed_title">Importeren mislukt</string>
<string name="dialog_serverimportfailed_text">De server(s) kunnen niet worden geïmporteerd.</string>
<string name="dialog_serverimportfailed_text_exception">De server(s) kunnen niet worden geïmporteerd.
<string name="dialog_serverimportfailed_text_exception">De servers kunnen niet worden geïmporteerd.
\n(%1s)</string>
<string name="dialog_logexport_text">Hoe wil je de logs delen\?</string>
......@@ -97,8 +97,10 @@
\n- Turkse vertaling door Kemal Oktay Aktoğan
\n- Russische vertaling door bruleto
\n- Nederlandse vertaling door Bas Koedijk
\n 
\n Wil je je naam hier zien\? Aarzel niet om &lt;a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen&gt; een bijdrage te leveren &lt;/a&gt;.</string>
\n- Portugese vertaling door Rafael W. Bohnenberger
\n- Indonesische vertaling door Gloeyisk
\n
\nWil je je naam hier zien\? Aarzel niet om &lt;a href=https://git.frostnerd.com/PublicAndroidApps/smokescreen&gt; een bijdrage te leveren &lt;/a&gt;.</string>
<string name="dialog_join_group_title">Word lid van de community</string>
<string name="dialog_join_group_message">Hallo daar!
......@@ -156,4 +158,9 @@
\n
\nAls je ervoor kiest om dit te negeren dan zie je dit dialoogvenster niet meer terug. U kunt meer lezen en tips krijgen om dit op te lossen met de onderstaande knop (opent een externe website in uw browser).</string>
<string name="dialog_servicekilled_more_info">Meer informatie</string>
<string name="dialog_newhostsource_wildcard_info">U kunt host bronnen gebruiken met wildcard domeinen.</string>
<string name="dialog_newdnsrule_wildcard_info">De host ondersteunt wildcards. Gebruik ster (*) voor een willekeurig aantal tekens, cijfers en toegestane speciale tekens behalve punt (.). Gebruik twee sterren (**) om de punt (.) Op te nemen.</string>
<string name="dialog_overlaydetected_title">Systeem-brede overlay gedetecteerd</string>
<string name="dialog_overlaydetected_message">Er lijkt een systeem-brede overlay (bijv. Een chatballon, kleuren- of nachtfilter) actief te zijn. Met de meeste apparaten kunt u in dit geval geen VPN inschakelen. Als u in het volgende dialoogvenster niet op OK kunt klikken, schakelt u de overlay uit.</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment