Commit 2daf5e50 authored by Daniel Wolf's avatar Daniel Wolf
Browse files

Merge remote-tracking branch 'origin/translations' into translations

parents d8e4ac5e c1f2624b
Pipeline #4871 passed with stages
in 4 minutes and 4 seconds
......@@ -43,9 +43,9 @@
<string name="dialog_error_text">Uygulama çöktü gibi görünüyor. Hata günlüğünü geliştiriciye göndermek ister misiniz\?</string>
<string name="dialog_batteryoptimization_title">Pil iyileştirmesi</string>
<string name="dialog_batteryoptimization_message">Bazı cihazlarda, pil iyileştirmeleri devre dışı bırakılmadığı sürece, uygulamanın önyükleme işlemini tamamladığı bildirilmez.
\nUygulama şu anda pil iyileştirmesinden beyaz listeye alınmadı, bunu yapmak ister misiniz\?
\n
<string name="dialog_batteryoptimization_message">Bazı cihazlarda, pil iyileştirmeleri devre dışı bırakılmadığı sürece, cihazın önyükleme işlemini tamamladığı bildirilmez.
\nUygulama şu anda pil iyileştirmesinden beyaz listeye alınmadı, bunu yapmak ister misiniz\?
\n
\nDevre dışı bırakmadan önce, iyileştirme etkinken çalışıp çalışmadığını denemelisiniz.</string>
<string name="dialog_batteryoptimization_whitelist">Devre dışı</string>
<string name="dialog_batteryoptimization_ignore">Yoksay</string>
......@@ -103,4 +103,16 @@
\nBu uygulamanın bir Telegram grubu olduğunu biliyor muydunuz\? Düzenli güncellemeler içerir ve tartışmalar ve sorular için mükemmel bir yerdir.
\n120 kişiden büyük bir topluluğuz, bunun bir parçası olmak ister misiniz\?</string>
<string name="dialog_join_group_positive">Evet!</string>
</resources>
<string name="dialog_speedresult_title">Hız testi sonuçları</string>
<string name="dialog_speedresult_message">%1d sunucu test edildi
\n  %2d DoT sunucularına erişilebiliyor, %3d erişilemiyor
\n  %4d DoH sunucularına erişilebiliyor, %5d erişilemiyor
\n  Ortalama tepki süresi: %6d ms.
\n
\n  En hızlı sunucu: %7s
\n  En yavaş sunucu: %8s</string>
<string name="dialog_speedtest_useserver_title">Sunucu seç</string>
<string name="dialog_speedtest_useserver_message">%1s sunucusunu kullanmak istiyor musunuz\? Bu %4d ms bir tepki süresi ile %3d dışında %2d sırada yer aldı.</string>
</resources>
......@@ -36,4 +36,18 @@
<string name="notification_appcrash_title">Nebulo çöktü</string>
<string name="notification_appcrash_message">Nebulo çöktü. Ana menüye gitmek ve gerekirse uygulamayı yeniden başlatmak için burayı tıklayın.</string>
<string name="notification_ruleimport_title">DNS kuralı ithâlatı</string>
<string name="notification_ruleimport_message">%1s(%2s)\'den DNS kuralları ithal ediliyor</string>
<string name="notification_ruleimport_secondarymessage">İthâlata hazırlanıyor…</string>
<string name="notification_ruleimport_tertiarymessage">İthâlat bitiyor…</string>
<string name="notification_ruleimportfinished_title">DNS kuralı ithâlatı tamamlandı</string>
<string name="notification_ruleimportfinished_message">%1d kural(lar)ı ithâl edildi.</string>
<string name="notification_ruleexport_title">DNS kural ihracatı</string>
<string name="notification_ruleexport_message">İhrâcat kuralları (%1d/%2d)</string>
<string name="notification_ruleexport_secondarymessage">İhrâcat hazırlanıyor…</string>
<string name="notification_ruleexportfinished_title">DNS kural ihrâcatı tamamlandı</string>
<string name="notification_ruleexportfinished_message">%1d kural(lar)ı ihrâc edildi.</string>
</resources>
......@@ -52,4 +52,19 @@
<string name="about_help_translating">Çeviriye yardımcı olun</string>
<string name="activity_label_speed_test">Sunucu hızı karşılaştırması</string>
<string name="activity_label_dns_rules">DNS kuralları</string>
<string name="all_abort">İptal et</string>
<string name="window_speedtest_runtest">Testi başlat</string>
<string name="window_speedtest_useserver">Bu sunucuyu kullan</string>
<string name="error_no_webbrowser_installed">Bu bağlantıyı görüntülemek için yüklü herhangi bir uygulama yok.</string>
<string name="button_main_dnsrules">DNS kuralları</string>
<string name="window_dnsrules_customhosts">Özel Hosts</string>
<string name="window_dnsrules_customhosts_message">Tüm özel Hostları burada tanımlayın.</string>
<string name="window_dnsrules_customhosts_hostsource_rulecount_pending">Bu kaynaktan gelen kurallar: -</string>
<string name="window_dnsrules_customhosts_hostsource_rulecount">Bu kaynaktan gelen kurallar: %1d</string>
</resources>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment